Plan Włączenia Lokalnej Społeczności

Podstawą przygotowania LSR jest dotarcie do wszystkich mieszkańców i obudzenie w nich identyfikacji własnych planów na przyszłość z opracowaną strategią. Ponieważ każda wieś czy gmina ma swoje potrzeby i problemy z którymi się boryka, wszędzie spotyka się instytucje dążące do polepszenia warunków życia, idealnym rozwiązaniem są konsultacje społeczne w postaci spotkań w każdej z gmin i wysłuchanie przedstawicieli wszystkich sektorów, którzy przedstawią problemy oraz pomysły, które chcieliby w przyszłości zrealizować. Dzięki takim spotkaniom Strategia będzie idealnie dopasowana do potrzeb nowej LGD i społeczności zamieszkującej na jej terenie, a w konsekwencji ma szansę na 100% powodzenie.

W związku z tym W każdej z Gmin odbędzie się minimum jedno spotkanie zorganizowane przez osoby oddelegowane z poszczególnych Urzędów.

Wszystkie Gminy mają swoje plany działania i wiedzą w którym kierunku chcą podążać aby się rozwijać, utworzenie LGD pomoże im w tym, dzięki niej będą mogły się dopełniać a wspólna praca nad strategią również na poziomie Urzędów udoskonali ten proces i sprawi, że życie w naszej małej wspólnocie stanie się łatwiejsze a pieniądze pozyskane przez Lokalną Grupę Działania pozwolą na realizację i rozwój zadań, które do tej pory były nie osiągalne. Spotkania mają dotrzeć do mieszkańców, uaktywnić ich i przekonać, że warto wyznaczać sobie cele dzięki którym jakość życia zarówno na wsi jak i w mieście ulegnie poprawie.

Budowanie strategii jest procesem długofalowym i trudnym, dlatego wymaga zaangażowania wszystkich członków organizacji.

Aby usprawnić ten proces spośród przedstawicieli LGD zostanie wybrany zespół ds. opracowania strategii z liderem na czele, taki sposób organizacji prac pozwoli na rozłożenie odpowiedzialności za poszczególne zadania.

Harmonogram prac nad LSR:

  • Powołanie zespołów roboczych
  • Wyłonienie liderów społeczności lokalnej
  • Wykonanie inwentaryzacji zasobów materialnych , ludzkich i kulturalnych
  • Opracowanie pozyskanych informacji w formie analizy SWOT i przedstawienie ich na spotkaniu przedstawicieli społeczności lokalnej celem weryfikacji
  • Przedstawienie celów priorytetowych i ustalenie hierarchii ich ważności
  • Opracowanie dokumentu LSR i przedstawienie do zatwierdzenia odpowiednim podmiotom
  • Promocja strategii

Wspólna identyfikacja problemów i potrzeb mieszkańców czterech gmin: Daszyna, Grabów, Łęczyca i Gmina Miasto Łęczyca pozwoli na budowanie wspólnego partnerstwa co jest kluczowe w podejściu LEADER.

Skip to content