• slidebg1
  Lokalna Grupa Działania | Ziemia Łęczycka
  Gmina Grabów
  Gmina Daszyna
  Gmina Łęczyca
  Gmina Miasto Łęczyca

Gmina Grabów

Gmina Grabów powstała w 1974 roku w wyniku połączenia dwóch Gromadzkich Rad Narodowych tj. Grabów i Stara Sobótka. Do 1975 r. Gmina administracyjnie wchodziła w skład pow. łęczyckiego, po reorganizacji weszła w strukturę woj. konińskiego, a od 1 stycznia 1999 r. znalazła się ponownie w pow. łęczyckim woj. łódzkie. W układzie administracyjnym gmina Grabów jest jedną z ośmiu gmin – w tym jedną z siedmiu gmin wiejskich – powiatu łęczyckiego należącego do woj. łódzkiego. Gmina Grabów jest największą gminą w pow. łęczyckim i zajmuje pow. 15.500 ha. Na terenie gminy znajduje się 75 miejscowości skupionych w 40 sołectwach. Liczba mieszkańców gminy wynosi 6.252 osób, a gęstość zaludnienia 40 os/km2. Gmina Grabów leży na północno-zachodniej krawędzi Łódzkiego i jest znacznie oddalona od stolicy województwa – 60 km jak i innych większych ośrodków miejsko – przemysłowych. Gmina Grabów położona jest na Równinie Kutnowskiej leżącej między Niziną Wielkopolską a Niziną Mazowiecką. Gmina ta graniczy z gminami: Dąbie, Olszówka, Kłodawa i Chodów, które należą do woj. Wielkopolskiego oraz z gminami: Świnice Warckie, Łęczyca i Daszyna należącymi do woj. łódzkiego.


Początki miejscowości Grabów sięgają średniowiecza. Pierwsza wzmianka o Grabowie znajduje się w potwierdzeniu uposażenia kościoła w Dąbrowie w 1232r.


Na prośbę Mikołaja, kasztelana łęczyckiego, regentka, królowa Elżbieta nadała wsi Grabów w roku 1372 prawa miejskie. Po niespełna dwóch wiekach jednak miasto podupadło. Za panowania Zygmunta Augusta w 1552r. staraniem właściciela kasztelana Szczawińskiego, pana na zamku w Besiekierach, król potwierdził prawo odbywania targów oraz wydał przywilej zezwalający na trzy jarmarki w roku.


Po klęskach najazdu szweckiego nastąpił kolejny upadek miasta. W okresie zaboru pruskiego (1793 - 1807) podjęto wysiłki podźwignięcia Grabowa i w 1800r. przywrócono mu prawa miejskie. Zarówno w czasach Księstwa Warszawskiego jak i Królestwa Polskiego następował powolny rozwój miasteczka, o czym świadczy wzrost liczby mieszkańców. W 1809r. było 350 mieszkańców, a w 1820r. 593. W 1857r. Grabów zamieszkiwało 918 osób, w tym 514 Żydów i 66 Niemców, co nie pozostawało bez wpływu na konflikty narodowościowe. I byłby się może Grabów rozwinął jeszcze bardziej, gdyby nie żywioł, trąba powietrzna, która w roku 1859 zniszczyła trzecią część miasteczka .


Choć Grabów herbu nie ma, ma jednak swój udział w historii walk o niepodległość w czasach zaborów. Podczas Powstania Styczniowego, 29 października1863r. stacjonujący w Grabowie oddział rosyjski zaskoczony został śmiałym atakiem partii powstańczej. Rosjanie straciwszy 7 zabitych i kilkudziesięciu rannych w panice opuścili miasto. Bitwa w Grabowie była ostatnią zwycięską potyczką Powstania Styczniowego na terenie łęczyckiego. W roku 1870 władze carskie pozbawiły Grabów praw miejskich i włączyły do gminy Grabów.


Gmina Daszyna

Gmina Daszyna usytuowana jest w centralnej części Polski, w województwie łódzkim, w odległości około 20 kilometrów na północny zachód w linii prostej od Piątku - geometrycznego środka Polski. Gminę we wschodniej części przecina droga krajowa nr 1 - obecnie 91, będąca częścią drogi międzynarodowej E75, biegnącej z południa na północ od Cieszyna, Katowic poprzez Łódź, Włocławek, Toruń do Gdańska. Trasa ta w odległych o 11 km na północ Krośniewicach, krzyżuje się z drogą krajową nr 2 - obecnie 92 (E30) relacji Świecko – Poznań – Kutno – Warszawa – Terespol. W pobliżu przebiegają także dwie główne autostrady A1 i A2, których skrzyżowanie zlokalizowane jest w odległości około 50 km w kierunku południowo wschodnim w Strykowie. Gmina Daszyna jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.


Gmina Łęczyca

Miejscowości w gminie Łęczyca leżą na obszarze, który został dość wcześnie zaludniony, a ich bogata historia ściśle łączy się z przeszłością Łęczycy - miasta o długiej i bogatej przeszłości.


Okolice Łęczycy, położone nad górną i środkową Bzurą, były miejscem rozwoju społeczności ludzkich począwszy od środkowego paleolitu. Z tego okresu pochodzą najstarsze ślady osadnictwa ludzkiego z okolic Łęczycy. Z podłęczyckich stanowisk kultury łużyckiej najlepiej rozpoznane są cmentarzyska z grobami ciałopalnymi jamowymi i popielnicowymi. W skład wyposażenia grobowego wchodziły np. naczynia gliniane. Takie zostały odnalezione na cmentarzysku w Błoniu, które było użytkowane od około połowy III do początku, a być może nawet połowy, V okresu epoki brązu, czyli w ciągu 250 - 300 lat. Znaleziska te świadczą o związkach z miejscowym podłożem kulturowym oraz o istnieniu kontaktów z terenami zachodnimi. W Łęce odkryto obiekt pełniący prawdopodobnie funkcje mieszkalne. Ślady bytności człowieka, na obszarze nas interesującym, to przedmioty obcego pochodzenia, np. monety rzymskie. W Topoli Królewskiej ślady te sięgają II wieku n.e. – z tego stulecia pochodzi znaleziony srebrny denar rzymski. Znane jest podobne znalezisko z Wilczkowic. Znaleziska tego typu są nie tylko śladem chwilowej bytności człowieka w pewnym miejscu, lecz mogą świadczyć o większym zaludnieniu oraz lepszym zagospodarowaniu kraju.


U Słowian szczególnie częste było zakładanie grodów w miejscach mających naturalne zabezpieczenie w postaci trudnych do przebycia mokradeł, mniejszych lub większych rzek. Względy obronne decydowały również o wykorzystywaniu piaszczystych wyniesień usytuowanych w zlewiskach rzek. Przykładem takiego właśnie położenia jest grodzisko w Krzepocinku leżące nad rzeczką Zian. Jest to grodzisko jednoczłonowe, kształtu zapewne kolistego, z pojedynczym wałem. Na podstawie ceramiki i żelaznego toporka, znalezionych w czasie badań sondażowych, czas trwania grodu można ogólnie określić na XI – XIII wiek. Niestety, znaczne zniszczenia grodziska spowodowały, że prace archeologiczne nie dały spodziewanych rezultatów.


W bagnistej dolinie Bzury i na sąsiednich terasach znajdował się w dawnych czasach zespół osadniczy złożony z osiedli, które określano zbiorczym mianem Łęczyca. Początki warownego grodu sięgają VI wieku. Wiadomo, że był on ośrodkiem władzy plemienia zwanego Łęczycanami. W procesie formowania państwa Polan tereny obecnej Ziemi Łęczyckiej zostały im podporządkowane. Do wspomnianego zespołu osadniczego należała wieś Ostrów, którą przypuszczalnie należy identyfikować z tzw. Kępą Łęczyca – Dzierzbiętów położoną wśród łąk na zachód od grodu łęczyckiego. Wyspowe położenie tej osady, dokuczliwe zwłaszcza w czasie wiosennych roztopów spowodowało, że nie rozwinęła się ona w poważniejszy ośrodek. Po raz pierwszy wieś Ostrów pojawia się w dokumentach w 1145 r., a ostatnia wiadomość pochodzi z 1362 r.


We wczesnośredniowiecznym państwie polskim Łęczyca pełniła rolę jednej ze stolic kraju składającego się z siedmiu prowincji. Stała się niezmiernie ważnym ośrodkiem politycznym i religijnym. W okresie rozbicia dzielnicowego Łęczyca była niekoronowaną stolicą podzielonego kraju. W tym czasie miasto kilkakrotnie zmieniało władców. Byli nimi m.in. Bolesław Kędzierzawy, Leszek Biały, Konrad Mazowiecki, Kazimierz Konradowic, Wacław II, Władysław Łokietek.


Dla nas, współcześnie żyjących ludzi, wiele miejscowości rozpoczęło swój historyczny żywot w roku, z którego pochodzi pierwsza wzmianka źródłowa. Ma ona duże znaczenie w badaniach historyczno-osadniczych, ponieważ pozwala stwierdzić, że dana osada istniała na pewno w czasie określonym podaną datą. Dla miejscowości w obecnej gminie Łęczyca są to daty: 1235 r. dla Błonia, 1243 r. dla Siedlca, 1267 r. dla Topoli Królewskiej, 1299 r. dla wsi Leszcze i Wichrowa, 1302 r. dla Lubienia i Wilczkowic, 1357 r. dla: Chrząstówka, Dobrogost, Gawron, Jankowa, Krzepocina, Łęki, Prusinowic i Zdun, 1362 r. dla Leźnicy Małej, 1370 r. dla Prądzewa, 1385 r. dla Kozub i Wąkczewa, 1386 r. dla Bronna, wsi Mniszki, wsi Pruszki i Topoli Katowej, 1388 r. dla Siemszyc, 1389 r. dla Dzierzbiętowa, 1395 r. dla Krzepocinka, 1399 r. dla Zawady, 1423 r. dla wsi Pilichy, 1429 r. dla Garbalina.


Gmina Miasto Łęczyca

Łęczyca jest jednym z najstarszych polskich miast – historia miasta ma już ok.1000 lat. Miasto miało w swojej historii trzy lokalizacje. Najstarsza znajduje się na terenie dzisiejszej miejscowości Tum, gdzie odkryto historyczne grodzisko, pochodzące z przełomu IX / X wieku i uznawane za pierwotną lokalizację miasta Łęczycy.


Po wprowadzeniu w Polsce chrześcijaństwa, Łęczyca stała się stolicą jednej z siedmiu prowincji, wchodzących w skład państwa polskiego. W XI wieku w Tumie, wg legendy za sprawą św.Wojciecha, wybudowano pierwsze w Polsce opactwo benedyktynów (wiek później opactwo przeniesiono, a budynek rozebrano). W drugiej połowie XII wieku, także w Tumie, wybudowano kolegiatę NMP i św.Aleksego (konsekrowaną w 1161 r.), w której dość regularnie odbywały się synody, które dziś uważa się za początki polskiego parlamentaryzmu.


W XIII wieku Łęczyca występowała jako samodzielne księstwo. Prawa miejskie (zarazem nowa lokacja, nieco na zachód od Tumu) Łęczyca uzyskała przed 1267 roku (dokładna data nie jest znana). Księstwo zostało włączone do Polski przez Kazimierza Wielkiego w 1352 r., który wybudował tu zamek, który uczynił swoją rezydencją. Łęczyca była też często odwiedzana przez króla Jagiełłę (tu m.in. obradował on przed wojną z Krzyżakami w 1409 r.). W zamku w Łęczycy więziono jeńców po bitwie pod Grunwaldem, odbywały się tu sejmy, był także siedzibą wojenną kolejnego króla – Kazimierza Jagiellończyka.


Wielkie czasy Łęczycy skończyły się wraz z potopem szwedzkim, po zakończeniu którego w mieście istniały tylko… 3 domy. Później wielokrotnie niszczona była w zawieruchach wojennych lub zarazach. Ostatnie ważne wydarzenie w życiu miasta miało miejsce podczas kampanii wrześniowej 1939 r., kiedy to w okolicach Łęczycy miała miejsce bitwa nad Bzurą, największa podczas tej kampanii i jedyna na taką skalę przeprowadzona zbrojna akcja przeciwko Niemcom aż do 1941 roku.


Aktualności

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 23 października 2015r. pomiędzy LGD "Ziemia Łęczycka" i Samorządem Województwa Łódzkiego została podpisana umowa o wsparcie przygotowawcze. Numer umowy to 00016-6934-UM0500011/2015

Stowarzyszenie

Zarząd

 • Prezes Zarządu: Anna Krajewska
 • Zastępca Prezesa: Hanna Pawłowska
 • Członek Zarządu: Dariusz Zalewski
 • Skarbnik Zarządu: Mirosław Ryśkiewicz
 • Sekretarz Zarządu: Mariusz Gralewski

Członkowie LGD

 • Dariusz Zalewski
 • Mariusz Gralewski
 • Justyna Pichalak
 • Mirosław Ryśkiewicz
 • Barbara Wełnicka
 • Łukasz Wieczorkiewicz
 • Sobiński Michał
 • Ogórek Krzysztof
 • Tomasz Pietrzak
 • Rafał Rosiński
 • Piotr Krajewski
 • Anna Krajewska
 • Andrzej Krzyżaniak
 • Stefan Pacholczyk
 • Aleksandra Szczepaniak-Smulczyk
 • Jacek Rogoziński
 • Ewa Olczak
 • Magdalena Szczepaniak
 • Pacholski Jarosław
 • Krzysztof Lipiński
 • Ewa Fronczak
 • Hanna Pawłowska
 • Krzysztof Urbański
 • Janina Moruzgała
 • Justyna Maciaszek

Plan Włączenia Lokalnej Społeczności

Podstawą przygotowania LSR jest dotarcie do wszystkich mieszkańców i obudzenie w nich identyfikacji własnych planów na przyszłość z opracowaną strategią. Ponieważ każda wieś czy gmina ma swoje potrzeby i problemy z którymi się boryka, wszędzie spotyka się instytucje dążące do polepszenia warunków życia, idealnym rozwiązaniem są konsultacje społeczne w postaci spotkań w każdej z gmin i wysłuchanie przedstawicieli wszystkich sektorów, którzy przedstawią problemy oraz pomysły, które chcieliby w przyszłości zrealizować. Dzięki takim spotkaniom Strategia będzie idealnie dopasowana do potrzeb nowej LGD i społeczności zamieszkującej na jej terenie, a w konsekwencji ma szansę na 100% powodzenie.


W związku z tym W każdej z Gmin odbędzie się minimum jedno spotkanie zorganizowane przez osoby oddelegowane z poszczególnych Urzędów.


Wszystkie Gminy mają swoje plany działania i wiedzą w którym kierunku chcą podążać aby się rozwijać, utworzenie LGD pomoże im w tym, dzięki niej będą mogły się dopełniać a wspólna praca nad strategią również na poziomie Urzędów udoskonali ten proces i sprawi, że życie w naszej małej wspólnocie stanie się łatwiejsze a pieniądze pozyskane przez Lokalną Grupę Działania pozwolą na realizację i rozwój zadań, które do tej pory były nie osiągalne. Spotkania mają dotrzeć do mieszkańców, uaktywnić ich i przekonać, że warto wyznaczać sobie cele dzięki którym jakość życia zarówno na wsi jak i w mieście ulegnie poprawie.


Budowanie strategii jest procesem długofalowym i trudnym, dlatego wymaga zaangażowania wszystkich członków organizacji.


Aby usprawnić ten proces spośród przedstawicieli LGD zostanie wybrany zespół ds. opracowania strategii z liderem na czele, taki sposób organizacji prac pozwoli na rozłożenie odpowiedzialności za poszczególne zadania.


Harmonogram prac nad LSR:

 1. Powołanie zespołów roboczych
 2. Wyłonienie liderów społeczności lokalnej
 3. Wykonanie inwentaryzacji zasobów materialnych , ludzkich i kulturalnych
 4. Opracowanie pozyskanych informacji w formie analizy SWOT i przedstawienie ich na spotkaniu przedstawicieli społeczności lokalnej celem weryfikacji
 5. Przedstawienie celów priorytetowych i ustalenie hierarchii ich ważności
 6. Opracowanie dokumentu LSR i przedstawienie do zatwierdzenia odpowiednim podmiotom
 7. Promocja strategii


Wspólna identyfikacja problemów i potrzeb mieszkańców czterech gmin: Daszyna, Grabów, Łęczyca i Gmina Miasto Łęczyca pozwoli na budowanie wspólnego partnerstwa co jest kluczowe w podejściu LEADER.


Konsultacje Społeczne

Harmonogram Spotkań

Gmina Łęczyca 18.08.2015
Gmina Daszyna 19.08.2015
Gmina Grabów 20.08.2015
Gmina Miasto Łęczyca 21.08.2015

Gmina Łęczyca, Chrząstówek, OSP w Chrząstówku 24.09.2015, godz. 17:00
Gmina Miasto Łęczyca, Urząd Miasta w Łęczycy 25.09.2015
Gmina Daszyna, Urząd Gminy w Daszynie 25.09.2015, godz. 9:00-11:00

W ramach dnia otwartego w LGD, zapraszamy do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
dn. 18.12.2015 w godz. 8:00-16:00 w Biurze LGD


Ankieta

Zapraszamy do konsultacji społecznych dotyczących analizy SWOT obszaru LGD "Ziemia Łęczycka". Ankietę można wypełniać od 1.12.2015 do 8.12.2015

Prezentujemy wyniki ankiet dotyczących analizy SWOT obszaru LGD "Ziemia Łęczycka". Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i je uzupełnili.


Lokalna Strategia Rozwoju

LGD ,,Ziemia Łęczycka” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, dzięki której mieszkańcy obszaru naszych gmin: Łęczyca, Grabów, Daszyna oraz Miasto Łęczyca, będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem celów i wskaźników do LSR na lata 2016-2022. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac Grupy Roboczej. Poniżej zamieszczony został formularz, za pomocą którego można przesłać swoje ewentualne uwagi i propozycje na adres: lgdleczyca@wp.pl. Czekamy również na opinie w biurze LGD w Łęczycy. Termin przesyłania: do 17 grudnia 2015 r. do godziny 12:00.

Formularz

Cele i wskaźniki

LGD ,,Ziemia Łęczycka” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, dzięki której mieszkańcy obszaru naszych gmin: Łęczyca, Grabów, Daszyna oraz Miasto Łęczyca, będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem: Plan komunikacji do LSR na lata 2016-2022. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac Grupy Roboczej. Poniżej zamieszczona została ankieta, za pomocą której można przesłać swoje sugestie i uwagi na adres: lgdleczyca@wp.pl. Czekamy również na opinie w biurze LGD w Łęczycy. Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w naszym planie komunikacji. Termin przesyłania: do 17 grudnia 2015 r. do godziny 12:00.

Ankieta

Plan komunikacji


Walne Zebranie Członków

Najbliższe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemia Łęczycka" planowane jest 18.09.2015 na godz. 18:00.

Drugi termin spotkania to 18.09.2015 godz. 18:30.

Walne Zebranie odbędzie w Urzędzie Miasta w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.


Kontakt

Adres

Plac Tadeusza Kościuszki 33,

99-100 Łęczyca

Adres do korespondencji

Wilczkowice Dolne 38,

99-100 Łęczyca

Adres e-mail: lgdleczyca@wp.pl

Nr telefonu: 508 115 897

Biuro otwarte dla interesantów we wtorek i czwartek w godzinach 9:00 - 13:00