GRANTY

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 Załącznik Nr 1 do Procedury obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla działania: projekty grantowe

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020/G

Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Łęczycka” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Termin składania wniosków:
od dnia 07.01.2020 r. do dnia 27.01.2020 r.
(od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 15.00, w piątek w godz. 9.00 – 13.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka”
Topola Królewska 66/67
99 – 100 Łęczyca

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Cel ogólny LSR
Podniesienie standardu życia mieszkańców w oparciu o zrównoważony rozwój obszaru LSR
Cel(e) szczegółowe LSR
Przestrzeń publiczna sprzyjająca rozwojowi kapitału społecznego
Przedsięwzięcia    
Inwestycje w rozwój przestrzeni niekomercyjnych (rekreację, turystykę, kulturę)
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie kultury i dziedzictwa lokalnego Sztuka 6 0 6 0
           

 

Planowane do realizacji  w ramach projektu grantowego zadania:

Zrealizowanie operacji obejmujących wyposażenie obiektów mające na celu szerzenie kultury
i dziedzictwa lokalnego.

Ramy czasowe realizacji zadań: Granty wybrane do dofinansowania, na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować (złożyć wniosek o rozliczenie grantu) do dnia 30 czerwca 2020 r.

Limit dostępnych środków  w ramach projektu grantowego: 200 000,00 zł

Uwaga: suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20 % kwoty środków przewidzianych na ten projekt.

Wartość kwoty grantu: 5 000,00 zł. – 33 000,00 zł. (w tym koszty niekwalifikowalne)

Pomoc ma formę refundacji 100 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez grantobiorcę (możliwość zaliczkowania w wysokości 36,36 % kosztów kwalifikowalnych).

Warunki udzielenia wsparcia:

Wniosek wybrany przez LGD do powierzenia grantu, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588, z późn. zm., a ponadto:

  • spełnić kryteria wstępnej oceny wniosku o powierzenie grantu (w tym zgodności z LSR),
  • spełnić kryteria oceny merytorycznej – kompletność załączników

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających  warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście wniosków wybranych do powierzenia grantów.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście wniosków wybranych do powierzenia grantów decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.
W sytuacji gdy wnioski z ostatnich pozycji listy wniosków wybranych do powierzenia grantów uzyskały taką samą liczbę punktów, a zastosowanie daty i godziny powoduje, że kwota pomocy we wniosku  złożonym wcześniej przekracza limit wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów, Rada może  zastosować przy wyborze operacji Kryterium 1 „Wnioskowana kwota pomocy”, kierując się niższą kwotą pomocy, która zapewni, że operacja zmieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD „ Ziemia Łęczycka”  dla grantów wraz z opisem oraz zasady przyznawania punków za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „ Ziemia Łęczycka”  pod linkiem: www.lgd-ziemialeczycka.pl Wymagane do osiągnięcia minimum punktowe –  60% wartości indeksu oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru.

Tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu wypełniany jest przez wnioskodawcę tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków on-line dostępnego na stronie Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łęczycka”  http://wnioski.lgd-ziemialeczycka.pl/granty/index.php

Po wydrukowaniu przygotowanego w wyżej opisany sposób dokumentu, Wnioskodawca składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie LGD osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji, w terminie
i godzinach wskazanych w ogłoszeniu o naborze:

  1. w formie papierowej (1 oryginał) i
  2. w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD).

Wersja papierowa i elektroniczna muszą być tożsame (jednakowy kod do weryfikacji).

W przypadku niedostępności generatora dłużej niż 8 godzin, LGD informuje na swojej stronie internetowej o możliwości składania wniosków wypełnionych odręcznie, w sposób czytelny, na udostępnionym, obowiązującym formularzu. Wówczas wnioskodawca składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z powyższymi wymogami jedynie w formie papierowej (1 oryginał).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę zarejestrowania wniosku w rejestrze wniosków o powierzenie grantów prowadzonym w biurze LGD.

Skip to content